STRUČNI SKUP

Hrvatski savez udruga invalida rada organizira Stručni skup, u sklopu provedbe programa Unapređenje mogućnosti ravnopravnog uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada, u Zaboku u Centru za mlade Zagor, 05. travnja 2019. godine s početkom u 10.00 sati

PROGRAM RADA

 

10.00 – 10.15            Pozdravne riječi

10.15 – 10.30             Uvodno izlaganje

           Leke Sokolaj, Hrvatski savez udruga invalida rada 

10.30 – 11.00            Izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i     

          zapošljavanju osoba s invaliditetom i izmjenjeni pravilnici    

Mirna Barbarić, prof. rehabilitator, viši stručni suradnik specijalist za profesionalnu rehabilitaciju 

Zavod za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

11.00 – 11.30             Zapošljavanje osoba s invaliditetom  u Krapinskoj-zagorskoj županiji

                                  Goran Vukmanić, predstojnik PU Krapina

                                  Hrvatski zavod za zapošljavanje

 11.30 – 12.00            Načini suzbijanja diskriminacije osoba s invaliditetom na tržištu rada

                                   zamjenica pravobraniteljice za osoba s invaliditetom, Mira Pekač-Knežević 

                                   savjetnica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Natalija Krajnović

12.00 – 12.15              Pauza

12.15 – 13.45           Nacionalna strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom 2017. – 2020. – primjena u lokalnim zajednicama          

                                 Marica Mirić, Zajednica saveza osoba s invaliditetom

13.45 – 14.15            Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u       

                                  Krapinsko-zagorskoj županiji u razdoblju od 2008. do 2015.

Prikaz primjene i rezultati provedbe 

Martina Gregurović Šanjug,  dipl. soc. rad, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade – Krapinsko zagorska županija

14.15 – 15.00             Rasprava i zaključci

15.00 -                        Ručak