Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

STRUČNI SKUP

Hrvatski savez udruga invalida rada organizira Stručni skup, u sklopu provedbe programa Unapređenje mogućnosti ravnopravnog uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada, u Zaboku u Centru za mlade Zagor, 05. travnja 2019. godine s početkom u 10.00 sati

PROGRAM RADA

10.00 – 10.15 Pozdravne riječi

10.15 – 10.30 Uvodno izlaganje

Leke Sokolaj,Hrvatski savez udruga invalida rada

10.30 – 11.00 Izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i

zapošljavanju osoba s invaliditetom i izmjenjeni pravilnici

Mirna Barbarić, prof. rehabilitator, viši stručni suradnik specijalist za profesionalnu rehabilitaciju

Zavod za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

11.00 – 11.30 Zapošljavanje osoba s invaliditetom u Krapinskoj-zagorskoj županiji

Goran Vukmanić, predstojnik PU Krapina

Hrvatski zavod za zapošljavanje

11.30 – 12.00 Načini suzbijanja diskriminacije osoba s invaliditetom na tržištu rada

zamjenica pravobraniteljice za osoba s invaliditetom, Mira Pekač-Knežević

savjetnica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Natalija Krajnović

12.00 – 12.15 Pauza

12.15 – 13.45 Nacionalna strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom 2017. – 2020. – primjena u lokalnim zajednicama

Marica Mirić, Zajednica saveza osoba s invaliditetom

13.45 – 14.15 Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u

Krapinsko-zagorskoj županiji u razdoblju od 2008. do 2015.

Prikaz primjene i rezultati provedbe

Martina Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade – Krapinsko zagorska županija

14.15 – 15.00 Rasprava i zaključci

15.00 - Ručak