Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
banner slika

Nadzorni odbor

Skupština na prijedlog Predsjednika bira Nadzorni odbor od tri člana i tri zamjenika, koji ne mogu biti članovi Predsjedništva, ali su obvezno članovi neke od udruga Saveza

Iznimno član Nadzornog odbora može biti osoba koje nije član temeljne udruge, koja svojim znanjem, radom i stručnoću može doprinijeti boljitku i zakonitosti rada Saveza. Predsjednika Nadozornog odbora biraju članovi na konstituirajućoj sjednici. Nadzorni odbor, sukladno zakonu i drugim propisima i općim aktima, nadzire provođenje istih, te materijalno – financijsko poslovanje Saveza. Pregled poslovanja obavlja prema potrebi, a obvezno jednom godišnje o čemu pismeno izvještava Predsjedništvo koje ga upućuje Skupštini. Nadzorni odbor zasjeda u punom sastavu.

Sva tijela Saveza su izborna i biraju se u pravilu javnim glasovanjem, na mandat od 4 (četiri) godine. Tajno glasovanje može se primjeniti ukoliko o tome donese odluku tijelo u kojem se glasa.


Članovi Nadzornog odbora:

1. Ivica Lazić, predsjednik

2. Štefica Roginić, članica

3. Vladimir Detoni, član