Naputak o pravovaljanim ispravama nadležnih tijela kojima osoba s invaliditetom dokazuje svoj status

NN 136/2020 (9.12.2020.), Naputak o pravovaljanim ispravama nadležnih tijela kojima osoba s invaliditetom dokazuje svoj status

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

2604

Na temelju članka 6. stavka 1. podstavka 2. i 3. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko‑zagorske županije i Zagrebačke županije (»Narodne novine«, broj 102/20), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

NAPUTAK

O PRAVOVALJANIM ISPRAVAMA NADLEŽNIH TIJELA KOJIMA OSOBA S INVALIDITETOM DOKAZUJE SVOJ STATUS

Članak 1.

Ovim Naputkom propisuju se pravovaljane isprave nadležnih tijela kojima osoba s invaliditetom iz članka 6. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko‑zagorske županije i Zagrebačke županije dokazuje svoj status.

Članak 2.

Pravovaljane isprave iz članka 1. ovoga Naputka su:

– potvrda Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo da osoba ima status osobe s invaliditetom i da je evidentirana u Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom

– potvrda nadležnog upravnog tijela u županiji odnosno Gradu Zagrebu ili izvršno rješenje o priznatom statusu, odnosno svojstvu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, civilnog invalida iz Domovinskog rata, civilnog invalida iz Drugog svjetskog rata, ratnog vojnog invalida iz Drugog svjetskog rata ili mirnodopskog vojnog invalida.

Članak 3.

Potvrda Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo iz članka 2. ovoga Naputka izdaje se na temelju sljedećih raspoloživih ili dostavljenih isprava kojima se dokazuje:

– priznat status osobe ometene u psihofizičkom razvoju prema propisima o socijalnoj skrbi

– priznat status invalida rada prema propisima o mirovinskom osiguranju

– priznat status invalidne osobe sa stažem osiguranja s povećanim trajanjem prema propisima o mirovinskom osiguranju

– priznat status osobe s utvrđenim tjelesnim oštećenjem prema propisima o mirovinskom osiguranju koja ima utvrđeno najmanje:

– 60 % tjelesnog oštećenja donjeg ekstremiteta koje je posljedica gubitka ili funkcionalnog poremećaja donjeg ekstremiteta ili oštećenja središnjeg živčanog sustava

– 70 % tjelesnog oštećenja gornjeg ekstremiteta koje je posljedica gubitka ili funkcionalnog poremećaja gornjeg ekstremiteta ili oštećenja središnjeg živčanog sustava

– 70 % tjelesnog oštećenja radi gubitka sluha

– 80 % jednog tjelesnog oštećenja bilo koje druge vrste

– 90 % ukupnog tjelesnog oštećenja, u slučaju više različitih tjelesnih oštećenja, s tim da najmanje jedno tjelesno oštećenje koje se zbraja iznosi 60 % oštećenja donjeg ekstremiteta ili 70 % oštećenja gornjeg ekstremiteta ili 70 % oštećenja bilo koje druge vrste

– priznat status učenika s teškoćama u razvoju prema propisima o odgojno-obrazovnoj skrbi

– priznat invaliditet i smanjena radna sposobnost na temelju rješenja nadležnog upravnog tijela za socijalnu skrb, a starije su od 21 godine

– priznato pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima koji su bili na snazi do početka obavljanja poslova vještačenja sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20)

– priznato pravo na radno prilagođavanje prema propisima koji su bili na snazi do početka obavljanja poslova vještačenja sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20)

– priznat status osobe s invaliditetom prema propisima drugih država članica Europske unije

– priznata neposredna opasnost od nastanka invalidnosti prema propisima o mirovinskom osiguranju, s datumom prije 1. 1. 1999. godine

– utvrđen invaliditet u odnosu na rad, sa stupnjem poteškoća i prepreka od 1 do 4, temeljem uvjerenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, a sukladno prethodno pribavljenom nalazu i mišljenju centra za profesionalnu rehabilitaciju ili

– utvrđen stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti temeljem nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Članak 4.

Ovaj Naputak stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20.03/1

Urbroj: 524-04-2-1-1/1-20-4

Zagreb, 3. prosinca 2020.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.