VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

129

Na teme­lju članka 5. stavka 2. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. kolovoza 2003. godine donijela

UREDBU

O PRIHVAĆANJU IZMJENE ČLANKA 20. STAVKA 1. KONVENCIJE O UKIDANJU SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA (CEDAW)

Članak 1.

Republika Hrvatska prihvaća Izmjenu članka 20. stavka 1. Konvencije o ukida­nju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), u da­lj­njem tekstu: Konvencija, usvojene u New Yorku, 18. prosinca 1979. godine, u izvornicima na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i špa­njolskom jeziku, koje je Republika Hrvatska postala strankom notifikacijom o sukcesiji od 9. rujna 1992. godine.

Izmjenu članka 20. stavka 1. Konvencije, primila je na zna­nje i odobrila Opća skupština Ujedi­njenih naroda Rezolucijom 50/202, od 22. prosinca 1995. godine.

Članak 2.

Tekst Izmjene članka 20. stavka 1. Konvencije u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

 

AMENDMENT TO ARTICLE 20. PARAGRAPH 1. OF THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN

»Article 20

The Committee shall normally meet annualy in order to consider the reports submitted in accordance with article 18 of the present Convention.

The duration of the meetings of the Committee shall be determined by a meeting of the States parties to the present Convention, subject to the approval of the General Assembly.«

 

IZMJENA ČLANKA 20.
STAVKA 1. KONVENCIJE O UKIDANJU SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA

»Članak 20.

Odbor će se redovno sastajati svake godine radi razmatra­nja izvješća podnesenih sukladno članku 18. ove Konvencije.

Traja­nje sastanaka Odbora odredit će se na sastanku država članica ove Konvencije, pod uvjetom da ga odobri Opća skup­ština.«

 

Članak 3.

Primjena Izmjene Konvencije iz članka 1. ove Uredbe u nadležnosti je Ureda za ­ljudska prava, te ministarstva i drugih tijela državne uprave nadležnih za provedbu Konvencije.

Članak 4.

Ministarstvo va­njskih poslova će kod depozitora Konvencije položiti ispravu o prihvaća­nju od strane Republike Hrvatske Izmjene Konvencije iz članka 1. ove Uredbe.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donoše­nja ove Uredbe Izmjena Konvencije iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o ­njezinom stupa­nju na snagu objaviti naknadno sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora.

Klasa: 004-01/93-03/01
Urbroj: 5030104-03-3
Zagreb, 28. kolovoza 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.