Centar znanja / 30.1.2018.

NAJAVA : Kampanja „Tjedan dana s invalidima rada“

Hrvatski savez udruga invalida rada organizira Nacionalnu kampanju „Tjedan dana s invalidima rada“ u sklopu Nacionalnog dana invalida rada, od 19. do 25. ožujka, te je organiziramo u sklopu Razvojne suradnje Centra znanja

NAJAVA : Kampanja „Tjedan dana s invalidima rada“

S ovom Kampanjom želimo upozoriti javnost o općim i posebnim problemima invalida rada, te mogućim prijedlozima za rješavanje istih. Također, želimo ostvariti suradnju i povezivanje s tijelima državne uprave koji su nadležni za provedbu javnih politika koje su bitne za invalide rada.

Teme kampanje biti će: „Pitanje sustavnog financiranja osnovne djelatnosti saveza i udruga osoba s invaliditetom“, „Izmjene Zakona o mirovinskom osguranju“, Zakona o radu, „Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom“ i „Prikaz rada rada Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom - URIHO“.

 

Kampanjom želimo ukazati da u Hrvatskoj još nisu iskorišteni potencijali i sposobnosti invalida rada, jer u društvu prevladava mišljenje da je invaliditet sinonim za radnu nesposobnost. Invaliditet je godinama razlog preranog umirovljenja osoba čije su se preostale radne sposobnosti mogle koristiti, ali ih je društvo pasiviziralo i isključilo iz procesa rada. Hrvatska je jedna od rijetkih europskih zemalja koja ne samo da nije razvijala sustav profesionalne rehabilitacije, nego ga je godinama zapuštala i marginalizirala, a posebno smatramo potrebnim navesti da je obrazovni sustav za osobe s invaliditetom zastario i ne odgovora potrebama tržišta rada. Procjena preostalih sposobnosti i njihov razvoj kroz profesionalnu rehabilitaciju i prekvalifikaciju je ključ očuvanja i razvijanja preostalih radnih sposobnosti osoba s invaliditetom. Smatramo da se u Hrvatskoj nedovoljno potiče razvoj fleksibilnih oblika rada, a podrška na radnom mjestu nije na zadovoljavajućoj razini. U brojnim djelatnostima ima prostora u kojima možemo i trebamo iskoristiti potencijale invalida rada i ako stremimo harmoničnom razvoju u njemu mora biti mjesta za njih. Nužno je da se dobar zakonodavni okvir, progresivne i osmišljene poslovne politike podudaraju s interesom  osoba s invaliditetom, poslodavaca i društva u cjelini. 

 

Kampanjom se želi također osvrnuti na pitanje sustavnog financiranja osnovne djelatnosti saveza i udruga osoba s invaliditetom. Vezano uz sustavno financiranje smatramo bitnim istaknuti da se na žalost još uvijek javlja kriva percepcija o Savezima i udrugama osoba s invaliditetom u društvu. Društvo nas tretira kao da smo hobističke udruge, poduzetnici, ili nešto drugo, te smatramo da to u sustavu treba mijenjat. Udruge osoba s invaliditetom učinile su puno dobroga u zajednici i zbog toga zavređuju imati drugačiji status od drugih. Udruge osoba s invaliditetom nisu izbor osoba s invaliditetom, nego je to njihova sudbina. Osobe s invaliditetom žele provoditi vrijeme sa sličnima sebi, a jedino putem udruge osobe s invaliditetom mogu ostvarivariti svoja prava, zadovoljiti svakodnevne potrebe i interese, te ostvariti resocijalizaciju nakon proživljene traume u društvo.

 

Ovom kampanjom  namjera je unaprijediti  bolji položaj invalida rada u društvu.

 

Hodogram Kampanje

1.     Ponedjeljak - 19. ožujak 2018. godine – radni sastanak u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava vezano uz izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju;

2.     Utorak - 20. ožujak 2018. godine – radni sastanak u Ministarstvu uprave vezano uz prijedlog Zakona o sustavnom financiranju osnovne djelatnosti saveza i udruga osoba s invaliditetom;

3.     Srijeda - 21. ožujak 2018. godine – radni sastanak u Hrvatskom saboru sa saborskom zastupnicom Ljubicom Lukačić;

4.     Četvrtak - 22. ožujak 2018. godine – radni sastanak u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom;

5.     Petak - 23. ožujak 2018. godine – obilazak ustanove URIHO;

6.     Subota i Nedelja - 24. i 25. ožujak 2018. godine – obilazak temeljnih udruga HSUIR-a.

 

Hrvatski savez udruga invalida rada - HSUIR

Hrgovići 47, 10 110 Zagreb

 • Tel.: +385 1 48-29-295
 • Fax: +385 1 48-29-076
 • info@hsuir.hr
 • OIB: 18890872018
 • IBAN: HR2623600001101372628
 • Radno vrijeme 7:30 - 15:30h (ponedjeljak - petak)

  HSUIR - PRAVNO SAVJETOVALIŠTE

 • besplatne pravne informacije i savjeti
 • Tel.: +385 1 48-29-295
 • info@hsuir.hr
 • Svaki dan 9:00 - 14:00 (ponedjeljak - petak)